BestDuurzaam logo header

Privacy verklaring - Coöperatie Best Duurzaam U.A.

Coöperatie Best Duurzaam U.A., gevestigd aan Raadhuisplein 30-32, 5683 EA Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

https://www.bestduurzaam.nl
Bezoekadres Raadhuisplein 30-32
5683 EA Best
kantoor 1.3
Telefoon: +31499397144

Arjan Buchholz is de Functionaris Gegevensbescherming van Coöperatie Best Duurzaam U.A. Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatie Best Duurzaam U.A. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt vanwege uw (aspirant) lidmaatschap.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Categorie betrokkenen

 • Leden van Best Duurzaam die persoonsgegevens verstrekken om de ledenadministratie uit te kunnen voeren en de betaling van lidmaatschapsgelden via Best Duurzaam of een ‘verwerker’ te laten incasseren.
 • Leden kunnen zijn rechtspersonen/bedrijven/verenigingen en particulieren die conform de statuten van Best Duurzaam lid worden van de Coöperatie.
 • Leden- en niet-leden die aangeven mailings te willen willen ontvangen op basis van aangegeven interesses (nieuwsbrieven, projectactiviteiten, vacatures voor vrijwilligers).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coöperatie Best Duurzaam U.A. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) leden.
 • Aanleggen en onderhouden van een ledenadministratiebestand.
 • Aanleggen en onderhouden van een administratie voor project- en (energie)certificaten.
 • Leveren van producten of (advies)diensten.
 • Het afhandelen van betalingen voor lidmaatschapscontributie en producten/diensten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een Best Duurzaam account aan te maken.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Best Duurzaam daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan Best Duurzaam stelt.

De nieuwsbrief

De nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i) personen die zich via de website hiervoor hebben aangemeld en (ii) bestaande leden van Best Duurzaam. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Verwerking buiten de Europese Ruimte

Alle persoonsgegevens die Best Duurzaam verwerkt worden vastgelegd binnen Nederland of landen binnen de Europese Unie. Op generlei wijze worden persoonsgegevens verstrekt aan derden, anders dan aan verwerkers die in naam van Best Duurzaam ondersteunen ten behoeve van de uitvoering van haar doelstelling.

Beveiliging van persoonsgegevens

Best Duurzaam heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coöperatie Best Duurzaam U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden:

 • Personalia -> tot 2 jaar na beëindiging lidmaatschap -> ledenadministratie en persoonlijke dossiers in het kader van duurzaamheidsadviezen.
 • Financiële boekhouding -> maximaal 7 jaar vanaf het eerste boekjaar-> voldoen aan belastingwetgeving

Na deze termijnen worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coöperatie Best Duurzaam U.A. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie Best Duurzaam U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens (sub)verwerkers

Best Duurzaam maakt gebruik van diensten van bedrijven die voor ons gegevens verwerken. Hiervoor onderhouden wij een Register gegevensverwerkers. Dit register is beschikbaar via de website van Best Duurzaam en bevat de volgende informatie:

 • Naam gegevensverwerker
 • Verwerkingsovereenkomst tussen Best Duurzaam U.A. en de gegevensverwerker. In de verwerkingsovereenkomst kunt u lezen welke afspraken en voorwaarde van toepassing zijn op de gegevensverwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

 • De website van Coöperatie Best Duurzaam U.A. plaatst geen cookies op uw apparaten. Ook gebruiken wij geen (tracking)cookies van derden in onze website.
 • Gegegevensverwerkers van Best Duurzaam kunnen wel 'cookies' plaatsen op uw apparaten voor de uitvoering van de dienst waarvoor wij deze verwerker inzetten. In het Register gegevensverwerkers staat precies welke gegevensverwerker cookies plaatst en met welk doel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coöperatie Best Duurzaam U.A. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid houdt in dat personen, waarvan Best Duurzaam gegevens van heeft vastgelegd, het recht hebben op het indienen van het verzoek om vergeten te worden. Daarbij dient Best Duurzaam zonder onredelijke vertraging alle gegevens van de betreffende te verwijderen uit haar administratie.

Dit kan in de volgende situaties:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en waarvan de wettelijke bewaartermijn verstreken is.
 • De persoonsgegevens die onrechtmatig zijn verwerkt. Onrechtmatig verwerkte persoonsgegevens zijn gegevens die zonder toestemming zijn verwerkt of waarvan het doel inmiddels niet meer geldig is.

Wijzigingen

Dit privacy reglement kan door Best Duurzaam eenzijdig worden gewijzigd. Best Duurzaam zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend maken.
Tevens kan Best Duurzaam de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy reglement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in dit Privacy reglement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Wijzigingshistorie

Versie

Status

Datum

1.0

Versie 1

 25-5-2018