logo-best-duurzaam

OPROEP Werkgroep analyse beleidsdocumenten

Werkgroep analyse beleidsdocumenten

Aanleiding.

In de ALV van 28-2 kwam de vraag  naar voren op welke wijze “Best Duurzaam” om dient te gaan met door (bijvoorbeeld gemeente) aan- of opgeleverde beleidsstukken . Moet onze coöperatie zich daar een mening over vormen?  Aanvullend daarop, moet onze coöperatie dan deze mening aan de opsteller van het beleidsstuk terug koppelen? Directe aanleiding was de vraag in hoeverre onze coöperatie “Best Duurzaam” een reactie naar de gemeente diende te sturen over de nota “Duurzame Energie in het Buitengebied”. Vastgesteld werd dat er nog geen echte afspraken zijn hoe hiermee om te gaan. Het bestuur heeft toegezegd hier op terug te komen. Onderstaande nota doet een poging daar invulling aan te geven.

Noot: Deze nota geeft helaas geen invulling aan het door een aantal leden in de ALV  geuite wens als “Best Duurzaam”  een reactie te geven op de nota “Duurzame Energie in het Buitengebied”. Daarvoor is de tijd te kort en is nog niet afgesproken hoe we, en dat is in een coöperatieve organisatie noodzakelijk,  tot een gedragen reactie komen. Wel structureert dit voorstel de aanpak voor toekomstige gevallen.

Algemeen.

Door diverse (overheids-) instanties worden (beleids-) documenten opgesteld die voor “Best Duurzaam” relevant zijn. Vragen die hierbij kunnen spelen zijn:

 1. Wat betekent het betreffende (beleids-)stuk voor “Best Duurzaam”
 2. Vinden we dat als “Best Duurzaam” hier een visie op moeten hebben
 3. En indien dit het geval is,  dient “Best Duurzaam” op zo’n (beleids) stuk middels een reactie of zienswijze naar opsteller te reageren?

In algemene zin is een goed beeld hebben van wat bepaalde (beleids-) stukken voor “Best Duurzaam”  natuurlijk van belang voor het goed en gefocust functioneren van onze coöperatie. Alleen ten aanzien van het derde punt dient naar mening van het bestuur wel de nodige terughoudendheid betracht te worden. “Best Duurzaam” is geen politieke organisatie. Wij zijn een coöperatie die binnen een statutaire doelstelling , duurzaamheid in Best  “in raad en daad” wil bevorderen.  Bovendien is (en zo hoort het ook te zijn) binnen onze coöperatie ruimte voor het hebben van scala van meningen, zodat het vormen van een breed gedragen zienswijze die naar buiten kenbaar wordt gemaakt met de nodige zorgvuldige interne procedures ondersteund moet worden.  Onderstaand wordt hiertoe een voorstel gedaan.

Voorgestelde aanpak.

Om bovenstaande vraag in goede banen te leiden wordt het volgende voorgesteld:

 1. Het Instellen van een werkgroep “Analyse Beleidsstukken” bestaande uit een aantal leden van ‘Best Duurzaam”. 
 2. Deze werkgroep de volgende taken te geven: 
  1. Het analyseren van relevante beleidsstukken van gemeente, provincie (en landelijk) 
  2. Het aangeven wat hiervan de effecten zijn voor “Best Duurzaam” 
  3. Een eventuele reactie of zienswijze naar gemeente, of andere instantie voor te bereiden.

AD 1. 
Middels de Nieuwsbrief wordt gevraagd wie van de leden er belangstelling voor zo’n werkgroep heeft. Vooralsnog lijkt er geen reden te zijn dit formeel met een reglement te formaliseren. Ook lijkt er geen reden om het aantal te maximaliseren. Indien er sprake zou zijn van een (te) grote groep kan door middel van ‘virtuele’ technieken gewerkt worden aan een gezamenlijke opinie .

AD 2.a.
Vanuit leden, platform techniek, platform educatie, het bestuur, de werkgroep zelf, of ook vanuit de gemeente of andere instanties kunnen signalen binnenkomen die leiden tot een verzoek aan de werkgroep “Analyse Beleidstukken”,  bepaalde beleidstukken te analyseren en zich een opinie te vormen van de effecten voor “Best Duurzaam”. De werkgroep kan desgewenst afstemming zoeken met andere partijen (b.v. IVN).

Ad 2.b. 
De uitkomst van deze analyse wordt met de leden en het bestuur van Best Duurzaam gedeeld. Mochten op basis van deze analyse bepaalde acties worden voorgesteld, is het aan het bestuur om deze acties verder invulling te geven. Is het bestuur van mening dat hiervoor eerst een ledenraadpleging dient plaats te vinden, dient het bestuur dit te organiseren.

AD 2.c. In het geval dat er het voornemen bestaat een zienswijze of reactie aan gemeente of andere instantie te geven, dient de voorgestelde zienswijze via de Nieuwsbrief aan de leden kenbaar te worden gemaakt.

De leden krijgen dan twee weken om te reageren.

Mocht uit deze raadpleging blijken dat er ten aanzien van de zienswijze een brede gedragenheid (dit ter beoordeling van het bestuur, die immers door externe partijen de eerst aangesprokene op deze zienswijze is) onder de leden bestaat, zal het Bestuur deze zienswijze uitbrengen.

Het bestuur dient zijn keuze voor het wel of niet uitbrengen van de voorgestelde zienswijze aan de leden (via Nieuwsbrief of ALV) te verantwoorden.

Vervolg.

Voorgesteld wordt onderstaande vervolgstappen te ondernemen:

 1. Het bestuur geeft commentaar op deze aanpak (gereed).
 2. Aan het platform techniek wordt gevraagd op dit voorstel te reageren.
 3. In de nieuwsbrief wordt de voorgesteld werkwijze kenbaar gemaakt en gevraagd wie belangstelling heeft.
 4. Met deze groep wordt gestart.  Werkende weg wordt het proces gefinetuned. Laten we eerst ervaring opdoen en daarna pas eventueel zaken formaliseren.
 5. Na een jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd.  Het initiatief hiertoe ligt bij het Bestuur.

Positieve energie

 • Het slimme van Best Duurzaam

  Geen plek voor zonnepanelen op het dak? Je bent niet de enige. En dat is het slimme van onze energiecoöperatie. Wij geven besparingsadvies, zodat je zonder eigen zonnepanelen toch duurzaam bezig bent. Leuk om te weten dat wij mede Zonneveld Welschap hebben opgericht en nu ons eigen zonnedak project ontwikkelen voor onze leden.

 • Sluit je aan bij de positieve energiebeweging

  Er groeit een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die net als jij geloven in de kracht van positieve energie. In de kracht van oneindige bronnen, zoals de wind en de zon. Wij zijn een lokale energiecoöperatie in Best en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energie(bewustwordings)projecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

 • Doe ook mee

  Naast energiecoöperaties bestaat de positieve energiebeweging ook uit andere initiatieven zoals Herenboeren en IVN Best: neem je eigen boer in dienst en beleef de natuur. Je kunt op veel manieren meedoen. Kies voor lokale groene stroom, word lid van onze coöperatie of begin zelf een (energie)project. Wil je meer weten over Best Duurzaam? Bekijk onze website en neem contact met ons op. Ben je benieuwd naar de andere energie-initiatieven in Nederland? Hier vind je een overzicht van alle lokale deelnemers van de positieve energiebeweging. Sluit je aan bij de positieve energiebeweging!

 • Zo doen we dat

  Vanuit onze energiecoöperatie geven vakkundige vrijwilligers besparingsadvies aan inwoners van Best. En dat levert ook wat op. Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Om jouw bewust zijn over energieverbruik te verhogen en de energierekening bij jou thuis te verlagen. Zo geven wij het Duurzaam Wonen Advies, organiseren wij Wijkbijeenkomsten en Energie Cafés, bieden wij Zonnepaneel advies, Warmtescans aan en veel meer. Kijk naar onze projecten met duurzame impact. Zo stimuleren we de lokale economie en maken we de buurt een stuk groener.